31-05-2017 - 23:57

Tổ chức Bộ máy xã Đức Thanh: Đảng ủy - UBND xã

SƠ ĐỒ ĐẢNG ỦY XÃ:

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND:

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

. . . . .