Quyết định khen thưởng, xử phạt

50/QĐ-UBND
Ngày đăng: (14-05-2019)

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện phong trào CCB gương mẫu giaoddoanj 2014-2019

Quyết định khen thưởng Nhà nước năm 2018
Ngày đăng: (14-01-2019)

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2018

Quyết định khen thưởng
Ngày đăng: (14-01-2019)

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác MTTQ và QPAN năm 2018

Hướng dẫn, đánh giá phân loại cán bộ công chức cuối năm
Ngày đăng: (24-11-2018)

Hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức cuối năm

Quyết định khen thưởng
Ngày đăng: (03-01-2018)

Quyết định khen thưởng nhà nước năm 2018