21-10-2019 - 07:48

Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn xã Đức Thanh

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐỨC THANH                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 55/KH-UBND                                                                           Đức Thanh, ngày 18 tháng 10 năm 2019
 
                                                                            
 
                                                                KẾ HOẠCH
                    Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam"
                                      năm 2019 trên địa bàn xã Đức Thanh
 
        Tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày01/01/2013, quy định ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) với ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về tinh thần;Thượng tôn Pháp luật;sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
Thực hiện kê hoạch số 3393/KH-UBND ngày 16/10/2019 của ủy ban nhân
dân huyện Đức Thọ tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam" năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Thọ, UBND xã Đức Thanh
căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng
quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về
chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành
pháp luật.
- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019, tiếp tục tuyên
truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định...
quan trọng mới ban hành có liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân,
doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành
Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân
dân, đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
2. Yêu cầu
- Ngày Pháp luật năm 2019 phải được tổ chức sâu rộng trên địa bàn Thị trấn,
Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến
sâu rộng Hiến pháp, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng mới ban
hành thuộc lĩnh vực giáo dục, liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị và cá nhân
trong ngành giáo dục. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành
Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
- Lồng ghép với các hoạt động thực hiện việc:;Học tập tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh;; phong trào;Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa;….thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch tuyên truyên, PBGDPL.
- Nội dung và hình thức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 phải đảm bảo
thiết thực, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ
thể, đặc thù của địa phương
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP
LUẬT NĂM 2018
1. Nội dung
1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật.
1.2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về quản lý nhà nước và đời sống xã
hội được quy định trong Hiến pháp năm 2013.
1.3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo,
phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, an toàn vệ
sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đất đai, môi trường, bình đẳng
giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân,... và những lĩnh vực khác phù hợp
với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó, giáo dục,
vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và
tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật.
1.4. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời những Luật, những văn bản quy phạm
pháp luật được Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc bắt đầu có hiệu
lực trong năm 2019, nhất là các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của
con người, của công dân.
1.5. Đánh giá về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật
của địa phương. Trong đó, chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và ban hành các văn
bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp; tăng cường trách nhiệm, đạo đức
nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Tăng cường thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục
hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh,
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng
cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội,
bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã
hội…
- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền
gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ
pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục
 
đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật.
- Tiếp tục tăng cường quán triệt, phổ biến các chủ trương, quy định về sắp
xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021 theo tinh
thần Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số
653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị
quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và các văn bản khác có liên
quan, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ và Nhân dân.
2. Hình thức:
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương mà ban tư pháp tham mưu, phối
hợp với ban văn hóa tổ chức theo kế hoạch các hình thức sau:
2.1. Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên đề, chuyên mục chuyên
sâu, tọa đàm, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, và các hình thức phù hợp khác về
Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng,
chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở.
2.2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về chủ đề,
khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2019 qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn
trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, đơn vị hành chính, các trường
học, địa điểm công cộng; khuyến khích tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu
về xây dựng và thực hiện pháp luật.
2.3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu
pháp luật, có kế hoạch bổ sung tài liệu tủ sách pháp luật; tăng cường các hoạt
động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Dự kiến vào ngày
09/11/2019 ban tư pháp tham mưu tổ chức thực hiện hội nghị hưởng ứng ngày
pháp luật, phổ biến pháp luật nội dung Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật
hôn nhân và gia đình; Luật hộ tịch
2.4 Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả 15 năm triển khai, thực
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân bằng hình
thức phù hợp.
 
2.5. Ban tư pháp biên soạn nội dung các tờ gấp trình đồng chí Chủ tịch ủy ban
nhân dân phê duyệt nội dung tờ gấp, tiến hành in ấn phát miễn phí cho nhân dân.
2.6. Lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào các buổi sinh hoạt, họp ở
các tổ dân phố
III. THỜI GIAN, CÁC KHẨU HIỆU NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018
 
1. Thời gian
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên
tục trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 16/10 đến hết ngày
10/11/2019.
2. Khẩu hiệu
- Ban tư pháp có trách nhiệm tham mưu và phối hợp ban văn hóa tổ chức
treo băng rôn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa
phương với các khẩu hiệu cụ thể như sau:
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam”;
- “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp
phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu
quả”;
- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành,
bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
- “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu
quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;
- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công
dân”.
- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật, gắn với chức
năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của các ban ngành, đoàn thể.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban tư pháp căn cứ kế hoạch này có trách nhiệm triển khai thực hiện phù
hợp với tình hình thực tế của địa phương, có hiệu quả và tiết kiệm. Kinh phí phục
vụ cho kế hoạch được trích ra trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của
ủy ban nhân dân xã năm 2019.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm của UBND xã Đức
Thanh./
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- HĐPHCTPBGDPL huyện: B/c; CHỦ TỊCH
- Phòng Tư Pháp huyện Đức Thọ;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
-TTĐU,TTHĐND-UBND,MTTQ xã: B/c;
- HĐPHCTPBGDPL xã;
- Lưu VP, Tư pháp. Trần Văn Hải
. . . . .