19-08-2019 - 02:23

Đức Thọ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1/2019

Đoàn kiểm tra Văn phòng điều phối NTM và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức thẩm định đánh giá: 2 xã Đức An và Đức Thanh (Đức Thọ) đủ điều kiện để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2019.

 

. . . . .