12-11-2018 - 07:18

Đức Thanh cần khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Thời gian không còn nhiều xã Đức Thanh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là nêu cao trách nhiện của cán bô, đảng viên và toàn thể nhân dân hơn nữa trong việc hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là tiêu chí văn hóa, môi trường, khu dân cư mẫu

 

. . . . .